;

Meertaligheid

Uit onderzoek is gebleken dat je beter meertalig opgevoed kan zijn dan eentalig. Je zou beter en sneller taken kunnen verwerken, de hersenen worden sterker in het samenwerken en het doen van verschillende vaardigheden tegelijkertijd.

Als je meertalig opgroeit, betekent het dat je van jongs af aan in aanraking bent gekomen met meer dan één taal. Het taalaanbod en de kwaliteit van de taal zal bepalen in hoeverre een meertalige opvoeding voldoende slaagt.

“Welke talen moet ik eigenlijk aanbieden?”

“Is het erg dat mijn kind nog geen Nederlands spreekt?”


Men spreekt van twee- of meertaligheid wanneer kinderen tijdens hun ontwikkeling in aanraking komen met meer dan één taal. Het gaat hierbij om kinderen van ouders met verschillende moedertalen, die vanaf de geboorte tweetalig worden opgevoed. Daarnaast gaat het om kinderen van anderstalige ouders die thuis hun moedertaal leren en in kindercentra of op school het Nederlands als tweede taal.

Spraak- of taalachterstand

Meertalige kinderen kunnen een spraak- en taalachterstand hebben in het Nederlands. Wanneer er een stoornis of achterstand is in de eerste taal, zal ook de tweede taalontwikkeling verstoord verlopen. Ten gevolge van een wisselend, gebrekkig of onvoldoende taalaanbod in een bepaalde taal is de meertalige ontwikkeling soms een moeilijk proces. Een taalachterstand resulteert vaak in een leerachterstand waardoor de schoolcarrière van deze kinderen gevaar loopt. Immers alle lessen worden aangeboden in taal.

Ook de uitspraak kan problemen geven, waardoor een kind moeilijk verstaanbaar is voor anderen. Dit kan resulteren in angst om te spreken en sociale isolatie.

Vroegtijdige onderkenning

Vroegtijdige onderkenning van de taalproblemen in de voor- en vroegschoolse periode en begeleiding van de kinderen en hun ouders, bevordert de taalontwikkeling en verbetert de kansen van deze kinderen.

Wat doen de logopedisten van Logisch! aan meertaligheid?

Indien sprake is van een spraak- en taalstoornis, is logopedische begeleiding nodig. Deze begeleiding richt zich op communicatieproblemen en verstaanbaarheid in het Nederlands en de moedertaal. Voor dit laatste is samenwerking met de omgeving vereist. De hulp van een tolk wordt ingeroepen als dit nodig is om goed te communiceren met de omgeving van het meertalige kind.

Afasie

Deze taalstoornis kan ontstaan door een beroerte (CVA), of door een andere aandoening in de hersenen. Vaak zien we afasie bij de oudere mensen. Ze kunnen moeite hebben met het begrijpen van gesproken taal en of/ het spreken, het lezen en het schrijven.

Meer informatie ontvangen?

Heeft u een dringende vraag? Vul het contactformulier in en wij voorzien u zo spoedig mogelijk van antwoord.